Helaas is het niet mogelijk teksten of foto´s te kopiëren.
logo

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor Footprints Fotografie en ik wil graag open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom is alle informatie met betrekking tot het gebruik en opslaan van gegevens hieronder terug te vinden.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Footprints Fotografie Footprints Fotografie, gevestigd aan de Porthoslaan 47, 6213 CN te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: info@footprintsfotografie.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Footprints Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u (of een cadeaubongever) deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

In het geval van een zwangerschap- of newborn shoot wordt er mogelijk informatie met betrekking tot de gezondheid opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan correspondentie over het verloop van de zwangerschap of de bevalling welke helpend of nodig kan zijn ter voorbereiding op de shoot.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@footprintsfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Footprints Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Footprints Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Footprints Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Footprints Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Footprints Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens > 10 jaar
Fotobestanden > 10 jaar

Dit om bijvoorbeeld (na)bestellingen te kunnen leveren indien gewenst, digitale bewerkingen terug te kunnen vinden of compilaties te kunnen maken met eerder gemaakte shoots.

Delen van persoonsgegevens met derden

Footprints Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

Partijen met wie wij samenwerken en aan wie wij gegevens verstrekken:

Hostnet (provider)
Photoshop (voor de bewerking van de foto’s)
Wetransfer (voor het versturen van de digitale bestanden)
Post NL (voor het versturen van de albums)
Wordpress (website)
(Social) media ten behoeve van promotionele doeleinden (facebook, flyer)
Leveranciers (van albums, afdrukken, fotoproducten)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Footprints Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die bewaard worden. U kunt contact opnemen viainfo@footprintsfotografie.nlwanneer u deze persoonsgegevens via de e-mail wenst te ontvangen.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Footprints Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u heeft nog een factuur openstaan
* indien u een shoot heeft geboekt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens in verband met de betaling ten behoeve van de boekhoudregels

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Footprints Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Footprints Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@footprintsfotografie.nl

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op de website.